Pozitivna psihologija

Svrha ovog treninga je da Vam pomogne da uspostavite kontrolu nad svojim životom. Znanje je moć, a znanje koje posedujete vodi ka ličnom osnaživanju. Brojna istraživanja pokazuju da je lični napredak mnogo važniji za uspešan život od akademskih postignuća. Ipak, u formalnom obrazovanju postoji more prilika da učite o matematici, literaturi, geografiji, nauci, istoriji, umenosti i drugim oblastima, a tako malo onih koje vam pomažu da naučite o stvarima koje su zaista bitne u životu – o sebi i načinima pomoću kojih možete iskusiti svet oko sebe i povezati se sa njim.

Pozitivna psihologija je nauka o pozitivnim aspektima ljudskog života, kao što su sreća i uspeh. Njena suština može se sažeti rečima njenog osnivača Martina Seligmana, kao „naučna studija o funkcionisanju čoveka koja teži da otkrije i unapredi faktore koji omogućavaju individuama i društvima da napreduju.“

Program treninga omogućava učesnicima da usvoje teoriju i oprobaju praksu pozitivne psihologije i na taj način investiraju u svoj trajni lični i poslovni napredak. Format treninga podrazumeva intenzivne trening module jednom mesečno.

Moduli: trening od 6 dana (48 h)

Datum Modul Opis
Oktobar Uvod u pozitivnu psihologiju Stvaranje boljitka na unutrašnjem planu i na planu odnosa, uvid u mogućnosti i identifikacija načina za postizanje boljitka.
Novembar Pozitivna emocija Stvaranje pozitivne kulture emocija i emocionalne inteligencije.
Decembar Pozitivni angažman Podsticanje ličnog angažmana kroz praktične vežbe i rad baziran na ojačanju pozitivnih strana.
Januar Snaga pozitivnog mišljenja Rad na razvoju smisla i svrhe, ohrabrivanje razmišljanja i ponašanja baziranog na pozitivnim vrednostima.
Februar  Stvaranje pozitivnih relacija Osnaživanje komunikacije i odnosa u cilju ličnog napretka.
Mart Pozitivni ciljevi Postavljanje ciljeva i motivisanje u procesu ojačanja zadovoljstva, postignuća i prilagodljivosti.

Šta dobijate ovim treningom:

  • Suštinsko razumevanje principa pozitivne psihologije, bazirano na naučnim istraživanjima
  • Praktično iskustvo upotrebe tehnika pozitivne psihologije
  • Upuststvo za implementiranje prakse pozitivne psihologije uz svoj privatni i poslovni život

Kako biste stekli sertifikat o pohađanju treninga Pozitivne psihologije neiphodno je da uspešno usvojite šest osnovnih modula.

Promo cena : 600 €

Promotivna cena važi do 15. septembra 2014. godine

Puna cena: 900 €

Prijava za trening

Naziv treninga: Pozitivna psihologija

Podaci o polazniku:
(* obavezna polja)

Ime i prezime *

Zanimanje

Stručna sprema

Mobilni telefon

E-mail *

Dodatne informacije

Kupon kod